Vragen over milieubescherming  

 

Ontdek meer over milieubescherming in onze milieuverklaring.

Download de milieuverklaring

 

 

Doet Dr. Hauschka aan milieubescherming?

Ja. Milieubescherming zien we als een verantwoordelijke taak om voor de volgende generaties bij te dragen tot het handhaven en – volgens de Demeter-filosofie – genezen van de aarde. Al onze milieubeschermende maatregelen baseren op vier principes:

  • natuurlijke grondstoffen, zo mogelijk van biodynamische teelt, economisch gebruiken
  • deze grondstoffen behoedzaam verwerken met het oog op recycling
  • substanties of uitgangsmateriaal van hernieuwbare grondstoffen gebruiken
  • het gebruik van hulpbronnen minimaliseren en, waar mogelijk, hernieuwbare energiebronnen inzetten.
Beschikt Dr. Hauschka over een milieucertificaat?

In 1999 hebben we voor het eerst een certificering volgens de norm DIN EN ISO 14001 en volgens EMAS uitgevoerd. De resultaten van deze audit vatten we ieder jaar opnieuw samen in onze milieuverklaring. Zo maken we onze maatregelen voor de bescherming van de natuur en het milieu publiek.

Wordt Dr. Hauschka Cosmetica met duurzame elektriciteit geproduceerd?

We gebruiken 100% groene elektriciteit, die we van de lokale energieleverancier Bollwerk Energieversorgung Bad Boll GmbH( (www.energie-bollwerk.de) nemen. De 885 m² zonnepanelen op onze daken leveren bovendien circa 160.000 kilowattuur. Meer informatie over milieubescherming bij Dr. Hauschka. 

Vermindert Dr. Hauschka de CO2-uitstoot?

Een van onze belangrijkste milieudoelstellingen is onze CO2-uitstoot te verminderen. Dit doen we al jarenlang. En hierbij willen we de broeikasgassen effectief verminderen. De CO2-compensatie, waarvan tegenwoordig steeds vaker gebruik wordt gemaakt, achten wij niet doeltreffend. Van 2010 tot 2015 is onze CO2-uitstoot met 1042 ton en schijnbaar 55% gestegen (ontwikkeling van het aantal medewerkers in deze periode plus 16% en van de omzet plus 26%). We hebben echter sinds 2014 emissiebronnen in de berekening opgenomen (bijv. dienstreizen), die in de cijfers van 2010 noch buiten beschouwing bleven. Als je 2014 met 2015 vergelijkt, zie je dat de CO2-uitstoot met 59 ton of 2% gedaald is, terwijl het aantal medewerkers met 2,6% en de omzet met 0,7% gegroeid is.

Wat doet Dr. Hauschka om water te besparen?

Waar mogelijk en zinvol, maken we gebruik van regenwater. Daarom verzamelen we neerslag in cisternen. Dit gebruiken we voor het doorspoelen van de toiletten, het besproeien van de tuinen en het koelen van de machines.

Let Dr. Hauschka bij de inkoop op milieuaspecten?

Het thema aanschaffingen is een milieuaspect waar we bijzondere aandacht aan besteden. Voor de dagelijkse processen kopen we bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden, maar ook IT (computers, printers, telefoons), apparaten (laboratorium- en analyseapparatuur), installaties voor de productie en reclamemateriaal zoals displays. Wij letten bij elke aankoop op de kwaliteit. Dat betekent dat de producten en de fabrikanten moeten voldoen aan de volgende criteria.

  • Economisch: is het product duurzaam, van goede kwaliteit en financieel zinvol?
  • Ecologisch: hoeveel hulpbronnen zijn er bij de productie verbruikt? Is het product in het beste geval regionaal (om onnodig transport te vermijden), is het ecologisch, niet genetisch gemodificeerd en recyclebaar?
  • Sociaal: betaalt de producent zijn medewerkers een rechtvaardig loon, vermijdt hij discriminatie en kinderarbeid?

Een voorbeeld: intussen voert niet alleen ons klantenmagazine viaWALA het Duitse logo ‘Der Blaue Engel’, maar ook de brochures ‘WALA Umwelterklärung’ en het personeelsblad ‘QuintEssenz’. Onze conferentiemappen hebben we ook aangepast. Drukwerk met ‘Der Blaue Engel’ spaart hulpbronnen door een hoog percentage gerecycled papier. Bovendien konden we de hoeveelheid gekocht reclamemateriaal continu verminderen: van 535 ton in 2013 tot 507 ton in 2014 en 499 ton in 2015.

Hoe vermindert Dr. Hauschka de hoeveelheid afval?

Overal waar geproduceerd wordt, ontstaat een bepaalde hoeveelheid afval. Ons afvalbeheer is gebaseerd op de principes van de circulaire economie. In eerste instantie proberen we afval in het algemeen te vermijden. Vervolgens streven we ernaar om afval zinvol te verwerken. De beste optie is het klassieke recyclen: papier wordt weer papier en uit kunststof ontstaat nieuwe kunststof. Ook thermische verwerking is zinvol: elektriciteitscentrales verbranden de hiervoor geschikte afval. Dit levert energie op, die bijvoorbeeld als afstandsverwarming wordt gebruikt. Planten- en keukenafval brengen we naar de biogasinstallatie Türkheimer in de Schwäbische Alb. Bepaalde stoffen en afvalstoffen die niet geschikt zijn voor de beschreven methoden van afvalverwerking, verwijderen we op een milieuvriendelijke manier. We hebben overigens een afvalverantwoordelijke in dienst als expert voor dit thema. Zij is het centrale aanspreekpunt voor alle vragen in betrekking tot het afvalbeheer.

Laatst bekeken